นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า (Global Privacy Policy for Customers)

บริษัท เอซากิ กูลิโกะ จำกัด (Ezaki Glico Co., Ltd.) และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัทกูลิโกะ” หรือ “กลุ่มบริษัท” แล้วแต่กรณี และให้เรียกแต่ละบริษัทว่า “บริษัทในกลุ่มบริษัทกูลิโกะ”) ให้คำมั่นว่าจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับตามนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าฉบับนี้ เมื่อกลุ่มบริษัทกูลิโกะต้องดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคและพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมกันเรียกว่า “ท่าน” “ของท่าน” หรือ “ลูกค้า”) ในแต่ละประเทศ

ข้อมูลซึ่งกลุ่มบริษัทดำเนินการที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจะจำกัดเพียงข้อมูลซึ่งอยู่ภายใต้คำจำกัดความของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับในประเทศที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

นอกจากนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ กลุ่มบริษัทยังได้จัดทำภาคผนวกเฉพาะภูมิภาคซึ่งเพิ่มเติมหรือแก้ไขจากนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลเฉพาะประเทศดังกล่าว (“ภาคผนวกเฉพาะประเทศ”) ภาคผนวกเฉพาะประเทศแต่ละฉบับให้ถือเป็นเอกสารแนบท้ายนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และขอบเขตการใช้บังคับของภาคผนวกเฉพาะประเทศแต่ละฉบับจะถูกระบุไว้ในภาคผนวกดังกล่าว โดยทั่วไป เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภาคผนวกเฉพาะประเทศของประเทศที่เป็นถิ่นพำนักหรือที่ตั้งของท่าน และที่เป็นที่ตั้งของบริษัทในกลุ่มบริษัทกูลิโกะที่ทำการจัดหาสินค้าหรือให้บริการแก่ท่านจะนำมาใช้บังคับ ดังนั้น ภาคผนวกเฉพาะประเทศมากกว่าหนึ่งฉบับอาจนำมาใช้บังคับ หากท่านและบริษัทในกลุ่มบริษัทกูลิโกะที่เกี่ยวข้องอยู่ในหรือตั้งอยู่ในประเทศต่างกัน

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ทั้งหมดและภาคผนวกเฉพาะประเทศที่ใช้บังคับโดยละเอียด เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งกลุ่มบริษัทเก็บรวบรวมจากท่านจะถูกปฏิบัติตาม (1) นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ซึ่งเพิ่มเติมหรือแก้ไขโดยภาคผนวกเฉพาะประเทศที่ใช้บังคับดังกล่าว หากนำภาคผนวกเฉพาะประเทศใด ๆ มาใช้บังคับ และ (2) นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากไม่นำมาภาคผนวกเฉพาะประเทศใด ๆ มาใช้บังคับ ((1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี เรียกว่า “นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับ”)

กลุ่มบริษัทหรือบริษัทในกลุ่มบริษัทกูลิโกะอาจใช้นโยบายความเป็นส่วนตัว คำบอกกล่าว หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่แยกต่างหากจากกันสำหรับการจัดหาสินค้า หรือให้บริการเฉพาะแก่ท่าน (รวมกันเรียกว่า “นโยบายเฉพาะ”) และเมื่อท่านรับ หรือใช้สินค้าหรือบริการเฉพาะดังกล่าว ให้นำนโยบายเฉพาะมาใช้บังคับเพิ่มเติมนอกเหนือจากนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

หากมีข้อกำหนดใด ๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ภาคผนวกเฉพาะประเทศ และนโยบายเฉพาะ ไม่สอดคล้องกัน ให้นำข้อกำหนดซึ่งกำหนดหน้าที่ที่เข้มงวดกว่า (หรือเข้มงวดที่สุด) มาใช้บังคับ

1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งกลุ่มบริษัทอาจทำการเก็บรวบรวม

กลุ่มบริษัทอาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านดังที่ระบุไว้ต่อไปด้านล่างนี้ ทั้งนี้ ตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น กลุ่มบริษัทจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อข้อมูลดังกล่าวอยู่ภายใต้คำจำกัดความของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับของแต่ละประเทศเท่านั้น


 • (ก) ชื่อ-สกุล

 • (ข) เพศ

 • (ค) อายุ

 • (ง) วันเกิด

 • (จ) บริษัทซึ่งลูกค้าทำงานอยู่ และ/หรือตำแหน่งของลูกค้า

 • (ฉ) หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร

 • (ช) ที่อยู่อีเมล

 • (ซ) ที่อยู่ที่พักอาศัย และที่อยู่สำนักงาน

 • (ฌ) ที่อยู่ในการจัดส่ง และที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน

 • (ญ) ข้อมูลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

 • (ฎ) ประวัติคำสั่งซื้อและการเรียกเก็บเงิน

 • (ฏ) ประวัติการเปิดเบราเซอร์และวิธีการใช้เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท

 • (ฐ) ข้อมูลบัตรเครดิต (เช่น ตัวเลขทั้งหมด ตัวเลข 4 หลักสุดท้าย และประเภท)

 • (ฑ) ข้อมูลบัญชีธนาคาร

 • (ฒ) สิ่งระบุชี้ตัวตนเฉพาะลูกค้า (เช่น หมายเลขประจำตัวผู้ใช้งาน)

 • (ณ) ข้อมูลระบุชี้ของบัญชีสังคมออนไลน์ หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน

 • (ด) ข้อมูลระบุตัวตนและรหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้งานระบบของท่าน

 • (ต) สถานะความยินยอมสำหรับจดหมายข่าว หรืออีเมลตรง เป็นต้น

 • (ถ) ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน (เช่น ที่อยู่ไอพีของท่าน ตัวระบุอุปกรณ์ เครือข่าย เบราเซอร์ และระบบปฏิบัติการ

 • (ท) รีวิว ความเห็น ความคิดเห็น ข้อซักถาม และสิ่งบ่งชี้เกี่ยวกับสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัท และ

 • (ธ) ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 “วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน” (หากมีกฎหมายบังคับ กลุ่มบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่น ๆ ดังกล่าวอีกส่วนหนึ่ง


 • กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โดยผ่านเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์สังคมออนไลน์ของกลุ่มบริษัท (เช่น เมื่อใดที่ท่านเข้าถึง หรือเปิดเว็บไซต์หรือเว็บไซต์สังคมออนไลน์ของกลุ่มบริษัท เมื่อท่านทำคำสั่งซื้อออนไลน์ หรือเมื่อท่านอัพโหลด และส่งรีวิว ความเห็น ความคิดเห็น ข้อซักถาม หรือข้อมูลของท่าน) โดยทางอีเมล ไปรษณีย์ หรือโทรสาร ผ่านการประชุม หรือการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน (สำหรับคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน โปรดดู ข้อ 8 “คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน” ด้านล่าง)

  ดังที่จะได้อธิบายต่อไปใน ข้อ 3 “กลุ่มบริษัทแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร” ด้านล่างนี้ บริษัทในกลุ่มบริษัทกูลิโกะอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทอื่นในกลุ่มบริษัทกูลิโกะเช่นกัน

  นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่จัดไว้ให้สำหรับประชาชนทั่วไป เช่น เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก บล็อก เว็บไซต์สังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ของผู้ให้บริการเครือข่าย

  2. วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  กลุ่มบริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ระบุไว้ต่อไปด้านล่างนี้ อย่างไรก็ตาม ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้บังคับในแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น โปรดดูภาคผนวกเฉพาะประเทศที่ใช้บังคับ

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยกลุ่มบริษัทจะนำมาใช้สำหรับ:


  • (ก) การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับธุรกรรมระหว่างท่านและกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการตามคำสั่งซื้อ และการชำระเงินของท่าน

  • (ข) การสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับสินค้า บริการ แคมเปญ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสนอให้โดยกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การตอบข้อซักถามและความเห็นของท่าน การให้ข่าวสาร และข้อมูลซึ่งกลุ่มบริษัทเล็งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่าน รวมถึงการส่งของรางวัลซึ่งเกี่ยวกับแคมเปญ และกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่ท่าน

  • (ค) การอนุญาตให้ท่านเข้าร่วมการสำรวจ แคมเปญ และกิจกรรมต่าง ๆ

  • (ง) การติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม การใช้ และสถานะของกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัท โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัท

  • (จ) การตรวจจับ การเฝ้าระวัง และการป้องกันธุรกรรมที่ฉ้อฉลและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ เพื่อปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท ของท่าน และของบุคคลอื่นใด

  • (ฉ) การสื่อสารโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายไปยังท่าน ผ่านเว็บไซต์หรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกันของกลุ่มบริษัท และของบุคคลภายนอก ตามความสนใจและความชอบของท่านซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ประวัติการท่องเว็บไซต์ที่ได้รับจากท่าน

  • (ช) การรายงานเป็นการภายในของกลุ่มบริษัท

  • (ซ) การดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่อธิบายให้ท่านทราบ ณ เวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  • (ฌ) การดำเนินการตรวจสอบภายใน ของบริษัทในกลุ่มบริษัทกูลิโกะ

  • (ญ) การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ใช้บังคับ (เช่น การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานราชการอื่น ๆ)

  • (ฎ) การตอบกลับคำขอใด ๆ ของท่าน และ

  • (ฏ) วัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่ระบุใน ข้อ 3 “กลุ่มบริษัทแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร”
  • 3. กลุ่มบริษัทแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

   กลุ่มบริษัทอาจทำการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ หรือตามที่อธิบายไว้เป็นประการอื่นในภาคผนวกเฉพาะประเทศ หรือนโยบายเฉพาะ


   • (ก) การแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทอื่นในกลุ่มบริษัทกูลิโกะ ซึ่งการแบ่งปันข้อมูลมีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 2. “วัตถุประสงค์ของบริษัทในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน” ข้างต้น

   • (ข) การแบ่งปันข้อมูลระหว่างบริษัทอื่นในกลุ่มบริษัทกูลิโกะ ซึ่งการแบ่งปันข้อมูลมีความจำเป็นในการบริหารธุรกิจของกลุ่มบริษัท

   • (ค) การแบ่งปันข้อมูลกับผู้จัดจำหน่ายและผู้ค้ารายย่อยของกลุ่มบริษัท สำหรับการจัดหาสินค้าและการให้บริการแก่ลูกค้า ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งกลุ่มบริษัทแบ่งปันให้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาสินค้าและให้บริการให้แก่ลูกค้าเท่านั้น และในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับทั้งหมด

   • (ง) การแบ่งปันข้อมูลกับผู้ให้บริการด้านการตลาดดิจิตอล และด้านการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับกิจกรรมเกี่ยวกับการตลาดดิจิตอลและเว็บไซต์ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งกลุ่มบริษัทแบ่งปันให้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำตลาดดิจิตอล และ/หรือการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์เท่านั้น และในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับทั้งหมด

   • (จ) การแบ่งปันข้อมูลกับผู้ให้บริการการประเมินวิเคราะห์ภายนอก เพื่อประเมินความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งกลุ่มบริษัทแบ่งปันให้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทเท่านั้น และในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับทั้งหมด

   • (ฉ) การแบ่งปันข้อมูลกับบริษัท หรือบุคคลต่าง ๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการ ตัวแทน ผู้รับจ้างช่วง และผู้รับจ้าง) ซึ่งการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นสำหรับการจัดหาสินค้า จัดแคมเปญ และให้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การส่งรางวัลของกลุ่มบริษัทให้แก่ท่าน ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งกลุ่มบริษัทแบ่งปันให้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาสินค้า จัดแคมเปญ และการให้บริการของกลุ่มบริษัทเท่านั้น และในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับทั้งหมด

   • (ช) การแบ่งปันข้อมูลกับที่ปรึกษาวิชาชีพของกลุ่มบริษัท (เช่น ทนายความ นักบัญชี และที่ปรึกษาทางการเงิน) เฉพาะในกรณีที่จำเป็น และเฉพาะกับบุคคลที่ต้องผูกพันตนในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับเท่านั้น

   • (ซ) การเปิดเผยโดยเป็นส่วนหนึ่งของการขาย การควบรวม การเข้าซื้อ การร่วมทุน หรือการโอนสินทรัพย์ที่เสนอของกลุ่มบริษัท โดยต้องดำเนินการให้ผู้รับอยู่ภายใต้หน้าที่ในการเก็บรักษาความลับที่เหมาะสมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และใช้ข้อมูลดังกล่าวเฉพาะในกรณีที่วัตถุประสงค์ของการใช้ดังกล่าวได้ถูกกำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับ หรือนโยบายเฉพาะเท่านั้น

   • (ฌ) การเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ กรณีที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานราชการ หรือกรณีที่จำเป็นเพื่อป้องกันอาชญากรรม หรือเพื่อรับรองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท ลูกค้าของกลุ่มบริษัท หรือของบุคคลอื่น และ

   • (ญ) การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้เป็นประการอื่น


   • นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทอาจทำการแบ่งปันข้อมูลทางสถิติ หรือที่ไม่ระบุชื่อในรูปแบบที่ไม่สามารถที่จะระบุตัวตนของท่านได้ตามสมควร

    4. การโอนข้อมูลออกนอกประเทศ

    กลุ่มบริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่กลุ่มบริษัทเก็บรวบรวมจากท่านไปยังประเทศอื่น ๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ประเทศที่บริษัทในกลุ่มบริษัทกูลิโกะตั้งอยู่ ซึ่งอยู่นอกจากประเทศซึ่งเป็นถิ่นพำนักของท่าน) และดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศอื่น ๆ ดังกล่าว โปรดทราบว่าประเทศอื่น ๆ เหล่านั้นอาจมีกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่ไม่เทียบเท่ากันกับกฎหมายในประเทศซึ่งเป็นถิ่นพำนักของท่าน และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับของแต่ละประเทศเหล่านั้น เมื่อกลุ่มบริษัทโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศอื่นดังกล่าว กลุ่มบริษัทจะดำเนินการให้แน่ใจว่าจะมีมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับ

    5. การรักษาความปลอดภัย

    กลุ่มบริษัทจะดำเนินการตามมาตรการตามสมควรด้านกายภาพ ด้านเทคนิค และด้านขั้นตอน ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บภายในองค์กรของกลุ่มบริษัทจากความเสียหาย การโจรกรรม การเข้าถึง การเปิดเผย หรือการแก้ไขดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ถือครองโดยบุคคลภายนอกในนามของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทจะกำหนดหน้าที่ตามสัญญาสำหรับบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าวเช่นกัน

    ในขณะที่กลุ่มบริษัทจะดำเนินมาตรการตามสมควรทั้งปวง (ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้) เพื่อคุ้มครองความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว ท่านในฐานะเข้าของข้อมูล ก็มีหน้าที่ในการเก็บรักษา (ซึ่งรวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนตามสมควร) เพื่อเก็บรักษาชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านใด ๆ ที่ออกโดยหรือที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท ไว้เป็นความลับ และแจ้งให้กลุ่มบริษัททราบโดยทันทีถึงการละเมิดความปลอดภัยใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น (ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท) กลุ่มบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อการสูญหาย การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการแก้ไขหรือการใช้งานโดยไม่ถูกต้องใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติหน้าที่ของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลเองได้

    6. การเก็บรักษาและการลบข้อมูลส่วนบุคคล

    กลุ่มบริษัทจะตรวจพิจารณาข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัทถือครองอยู่เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นเท่านั้น (ภายใต้นโยบายภายในของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูล หากนโยบายที่ใช้บังคับดังกล่าวมีอยู่ หรือภายใต้ กฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับ หากไม่มีนโยบายที่ใช้บังคับดังกล่าว) และจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อลบข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ชักช้าหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป

    7. สิทธิของลูกค้า

    ตราบเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้ ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมของท่านสำหรับการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ หากท่านมีความประสงค์ที่จะถอนความยินยอมของท่าน โปรดติดต่อกลุ่มบริษัทโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 11. “รายละเอียดการติดต่อ” ด้านล่างนี้

    ตราบเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้ ท่านยังมีสิทธิอื่น ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิในการขอเข้าถึง ขอให้ทำการลบ หยุดใช้ หรือแก้ไข หากท่านต้องการใช้สิทธิดังกล่าวของท่าน โปรดติดต่อกลุ่มบริษัทโดยใช้รายละเอียดการติดต่อตามที่ระบุไว้ในข้อ 11. “รายละเอียดการติดต่อ” ด้านล่างนี้

    การปฏิบัติตามคำขอของท่านตามที่ระบุไว้ข้างต้น ท่านจะต้องนำส่งข้อมูลที่เพียงพอในการระบุตัวตนของท่านให้แก่กลุ่มบริษัท เมื่อได้รับคำขอของท่าน กลุ่มบริษัทอาจขอให้ท่านนำส่งข้อมูลเพิ่มเติม (ซึ่งรวมถึงการพิสูจน์ตัวตน) เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่าน โปรดทราบว่า อาจใช้เวลาระยะหนึ่งในการจัดการตามคำขอ แม้ว่ากลุ่มบริษัทมีเป้าหมายที่จะดำเนินการตามคำขอทั้งหมดโดยเร็วที่สุดก็ตาม

    กลุ่มบริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่านที่ทำขึ้นข้างต้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม กรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ กลุ่มบริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามสมควรเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามคำขอนั้น

    8. คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

    คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันถูกนำมาใช้บนบางเพจของเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท และเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกอื่น ๆ คุกกี้เป็นเทคโนโลยีสำหรับการสื่อสารระหว่างเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์กับเบราเซอร์ การใช้คุกกี้นี้จะทำให้ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์บางเว็บไซต์ของท่าน เช่น เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท จะถูกบันทึกไว้โดยคุกกี้ ซึ่งทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตของท่านเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น การใช้คุกกี้แพร่หลายจากการเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานสำหรับอินเทอร์เน็ตและถูกนำมาใช้งานโดยหลายเว็บไซต์เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้า แสดงโฆษณาแก่ลูกค้า และเพื่อเก็บรวบรวมสถิติ

    โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ ท่านสามารถปิดกั้นคุกกี้ได้ อย่างไรก็ตามการปิดกั้นคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนบนเว็บไซต์ได้ นอกจากนี้ ในบางกรณีท่านอาจไม่สามารถปิดกั้นคุกกี้ได้ โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการใช้งานของท่าน (เช่น การตั้งค่าเบราเซอร์ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

    9. การสื่อสารการตลาดทางตรง

    หากท่านไม่ประสงค์รับการสื่อสารการตลาดทางตรงกับกลุ่มบริษัทอีกต่อไป (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับการสื่อสารผ่านทางอีเมล) ท่านอาจหยุดรับการสื่อสารเหล่านี้ได้ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้ระบุไว้อยู่ในข้อความสื่อสารดังกล่าว หรือติดต่อกลุ่มบริษัทโดยใช้รายละเอียดการติดต่อตามที่ระบุในข้อ 11 “รายละเอียดการติดต่อ” ด้านล่างนี้ โปรดทราบว่า หากท่านหยุดรับการสื่อสารการตลาดทางตรง กลุ่มบริษัทอาจยังคงส่งข้อความที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการให้แก่ท่าน

    10. บริการ/เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

    เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เมื่อท่านลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์โดยใช้ข้อมูลระบุตัวตนในการเข้าใช้งาน รหัสผ่านและสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน ฟังก์ชั่นการทำงานบางอย่างอาจอนุญาตให้ท่านแบ่งปันข่าวสารหรือเนื้อหาที่แสดงไปยังเว็บไซต์สังคมออนไลน์และเว็บไซต์ของผู้ให้บริการเครือข่าย โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบของบุคคลภายนอก ดังนั้น ข้อมูลใด ๆ ซึ่งถูกใช้งานผ่านการใช้งานฟังก์ชั่นการทำงานดังกล่าว จะอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง มิได้อยู่ภายใต้บังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

    เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ นอกเหนือจากเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท ซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์อื่นดังกล่าวซึ่งเชื่อมต่อจากเว็บไซต์เหล่านั้นของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์อื่นใดดังกล่าว นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับการดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นที่ท่านนำส่งผ่านเว็บไซต์เหล่านั้น หรือเก็บรวบรวมโดยวิธีการอื่นจากท่านโดยผู้ดำเนินการเว็บไซต์เหล่านั้น

    11. รายละเอียดการติดต่อ

    หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือภาคผนวกเฉพาะประเทศ หรือการดำเนินการของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อกลุ่มบริษัทโดยใช้รายละเอียดการติดต่อด้านล่างนี้:

    รายละเอียดการติดต่อ

    12. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

    กลุ่มบริษัทอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือภาคผนวกเฉพาะประเทศให้เป็นปัจจุบันเป็นครั้งคราว ตามนโยบายภายในของกลุ่มบริษัท การพัฒนาด้านเทคโนโลยี หลักปฏิบัติทางด้านอุตสาหกรรม หรือกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับ หากกลุ่มบริษัททำการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือภาคผนวกเฉพาะประเทศใด ๆ กลุ่มบริษัทจะโพสต์ฉบับแก้ไขไว้ที่นี่ ดังนั้น โปรดเข้าชมเพจนี้อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็น (เช่น แจ้งให้ท่านทราบและขอรับความยินยอมจากท่าน) ตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมาย และข้อบังคับที่ใช้บังคับแต่ละฉบับ

    13. ผู้เยาว์

    กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับในแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้อง เมื่อต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์

    วันที่ใช้บังคับ: 5 ตุลาคม 2565

    ①California Annex
    ②Canadian Annex
    ③GDPR Annex
    ➃PRC Annex
    ⑤Indonesian Annex
    ⑥Singapore Annex
    ⑦Philippines Annex
    ⑧Vietnamese Annex
    ⑨Malaysia Annex
    ⑩Korea Annex
    ⑪Taiwan Annex
    ⑫Japan Annex