นโยบายโซเชียลมีเดียของกลุ่มบริษัทกูลิโกะ

“นโยบายโซเชียลมีเดียของกลุ่มบริษัทกูลิโกะ” คือ กฎพื้นฐาน ทัศนคติ และการกระทำที่ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทกูลิโกะจะต้องปฏิบัติตาม ว่าด้วยการจัดการบัญชีโซเชียลมีเดียทางการของกลุ่มบริษัทกูลิโกะ และการใช้โซเชียลมีเดียส่วนบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

* ผู้บริหารและพนักงาน: ผู้บริหารทั้งหมดของกลุ่มบริษัทกูลิโกะ (รวมถึงกรรมการ ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ฯลฯ) และพนักงานทั้งหมด (รวมถึงพนักงานสัญญาจ้าง พนักงานชั่วคราว)

1. คำจำกัดความของโซเชียลมีเดีย
บริการที่ใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเผยแพร่ข้อมูลหรือสื่อสารกับผู้ใช้งานอื่น ๆ เช่น บล็อก ทวิตเตอร์ และบริการโซเชียลเน็ตเวิร์ก (SNS)

2. จุดประสงค์ของนโยบายโซเชียลมีเดีย
การสื่อสารต่าง ๆ โดยใช้บัญชีโซเชียลมีเดียทางการของกลุ่มบริษัทกูลิโกะ และการใช้ผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียส่วนบุคคลของผู้บริหารและพนักงานนั้นสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ใช้งานและสังคมได้ รวมถึงมีส่วนในการพัฒนาภาพลักษณ์และมูลค่าของแบรนด์กูลิโกะ
อย่างไรก็ดี ในขณะเดียวกัน เราทุกคนต้องตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่ว่า การใช้โซเชียลมีเดียด้วยทัศนคติหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมนั้น ไม่เพียงแต่ส่งผลในด้านลบต่อผู้ที่เผยแพร่เท่านั้น แต่จะสร้างความเสียหายไปถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์และความน่าเชื่อถือของกลุ่มบริษัทกูลิโกะ ทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล องค์กรเช่น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งจะต้องหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ดังกล่าว

3. การใช้โซเชียลมีเดียของผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทกูลิโกะ
(1) การตระหนักและความรับผิดชอบในการสื่อสารและการโต้ตอบ
โปรดจำไว้เสมอว่าข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่ได้มีการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียนั้น สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้งานจำนวนมาก และข้อมูลที่เผยแพร่ออกไปแล้วนั้นไม่สามารถลบออกไปได้ทั้งหมด ดังนั้น การสื่อสารใด ๆ ที่ท่านได้ทำลงไปโดยไม่ว่าจะเปิดเผยหรือปกปิดชื่อก็ตาม ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อตัวท่านเอง แต่รวมไปถึงชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทกูลิโกะทั้งหมดด้วย เพราะฉะนั้น ในการใช้โซเชียลมีเดีย ขอให้ท่านได้โปรดใช้ดุลยพินิจในการรับฟังผู้อื่นและปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบ เคารพต่อค่านิยมและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทุกคนที่ใช้โซเชียลมีเดีย อันได้แก่ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ แนวความคิด ความเชื่อ ฯลฯ

(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย บรรทัดฐานทางสังคม และกฎของบริษัทโดยเคร่งครัด
การใช้และการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียจะต้องดำเนินการตามคู่มือจริยธรรมของกลุ่มบริษัทกูลิโกะ (Glico Group’s Code of Conduct) และต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บรรทัดฐานทางสังคม และกฎของบริษัทโดยเคร่งครัด

(3) ห้ามกระทำการที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และหมิ่นประมาทต่อบุคคลอื่น
ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ การหมิ่นประมาทต่อบุคคลอื่นหรือการกระทำอื่น ๆ ที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น หากทำการใช้เนื้อหาหรือข้อความของบุคคลที่สาม จะต้องระบุการอ้างอิงอย่างชัดเจน

(4) การปกป้องข้อมูลความลับของบริษัท ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ
ห้ามเปิดเผยข้อมูลความลับที่เกี่ยวข้องกับบริษัท นอกจากนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าว

(5) การปฏิบัติหน้าที่ประจำวันให้ลุล่วง
อย่าให้ความสนใจต่อการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียมากเกินไป จนส่งผลกระทบต่อหน้าที่ของตนเอง หรืองานและชีวิตประจำวันของบุคคลอื่น

4. การจัดการบัญชีโซเชียลมีเดียทางการของกลุ่มบริษัทกูลิโกะ และการใช้โซเชียลมีเดียส่วนบุคคลของผู้บริหารและพนักงาน
(1) ทัศนคติพื้นฐาน
ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่จากบัญชีโซเชียลมีเดียทางการของกลุ่มบริษัทกูลิโกะ หรือจากการใช้งานโซเชียลมีเดียส่วนบุคคลของผู้บริหารและพนักงาน จะไม่ถือว่าเป็นการประกาศหรือแสดงความเห็นอย่างเป็นทางการของกลุ่มบริษัทกูลิโกะเสมอไป การประกาศอย่างเป็นทางการนั้น ให้ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของแต่ละบริษัทในกลุ่มและผ่านข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ หากได้ทำการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผิดพลาดหรือใช้ข้อความที่สร้างความเข้าใจผิด การขออภัยและการแก้ไขจะเกิดขึ้นโดยทันท่วงที ถึงแม้ว่ากลุ่มบริษัทกูลิโกะอาจได้รับความคิดเห็นและคำถามอย่างมากมาย แต่โปรดเข้าใจไว้ว่าอาจจะมีการตอบกลับเพียงบางส่วนโดยขึ้นอยู่กับเนื้อหา และไม่อาจสัญญาได้ว่าจะตอบกลับทั้งหมด
“นโยบายโซเชียลมีเดียของกลุ่มบริษัทกูลิโกะ” อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับใหม่ได้โดยมิจำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

(2) มาตรฐานการลบโพสต์หรือความคิดเห็น และมาตรฐานการจำกัดการใช้งาน
โพสต์หรือการแสดงความคิดเห็นใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนบัญชีโซเชียลมีเดียทางการของกลุ่มบริษัทกูลิโกะ ที่เข้าข่ายหรือมีแนวโน้มเข้าข่ายกรณีดังที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ อาจถูกดำเนินการ เช่น ลบโพสต์และความเห็น หรือถูกจำกัดการใช้งาน เป็นต้น

1. เนื้อหาที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือความเป็นส่วนตัว
2. เนื้อหาที่เป็นการให้ร้าย หมิ่นประมาท หรือสร้างความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทกูลิโกะหรือบุคคลอื่น
3. เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัทกูลิโกะหรือบุคคลอื่น
4. เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การหาเสียงเลือกตั้ง และกิจกรรมทางศาสนา
5. เนื้อหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือกฎหมาย
6. เนื้อหาที่เป็นการแบ่งแยกเชื้อชาติ แนวความคิด ศาสนา ความเชื่อ ฯลฯ หรือสนับสนุนให้เกิดการแบ่งแยกดังกล่าว
7. เนื้อหาที่แก้ไขปลอมแปลงข้อมูลซึ่งนำเสนอผ่านบัญชีของกลุ่มบริษัทกูลิโกะ
8. เนื้อหาที่ทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแต่ละแห่งกำหนดว่าเป็นการปฏิบัติโดยมิชอบ
9. เนื้อหาที่เจ้าหน้าที่ดูแลบัญชีอย่างเป็นทางการของกลุ่มบริษัทกูลิโกะตัดสินว่าไม่เหมาะสม

(3) ข้อจำกัดความรับผิด
1. กลุ่มบริษัทกูลิโกะจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการโพสต์และความคิดเห็นของผู้ใช้งาน
2. กลุ่มบริษัทกูลิโกะจะไม่รับผิดชอบใด ๆ แม้ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้งาน หรือระหว่างผู้ใช้งานกับบุคคลที่สาม ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีโซเชียลมีเดียทางการของกลุ่มบริษัทกูลิโกะ
3. กลุ่มบริษัทกูลิโกะอาจยุติการทำงานของบัญชีโซเชียลมีเดียทางการของกลุ่มบริษัทกูลิโกะได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
4. กลุ่มบริษัทกูลิโกะไม่สัญญาว่าจะตอบกลับการโพสต์ของผู้ใช้งานทุกท่านเสมอไป

5. ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายโซเชียลมีเดีย
กรุณากรอกแบบฟอร์มติดต่อสอบถาม สำหรับการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายโซเชียลมีเดีย และการใช้โซเชียลมีเดีย

วันที่กำหนด: วันที่13 เดือน10 ปี2021