นโยบายความปลอดภัยอาหาร

“เรามุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และความไว้วางใจของผู้บริโภคเป็นอันดับแรก”

1. เรามุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตรงตามทุกข้อกำหนดกฎหมายด้านอาหารที่เกี่ยวข้องทั้งใน และต่างประเทศ
2. กำหนดวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยอาหารพร้อมทั้งมีการทบทวนวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ เพื่อให้นโยบายความปลอดภัยอาหารสัมฤทธิ์ผล
3. แสวงหาพร้อมทั้งปรับปรุงระบบและวิธีนำไปประยุกต์ใช้ที่ส่งผลให้กระบวนการในการวางแผน, การปฎิบัติจริง และการตรวจสอบมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อประกันความปลอดภัยของสินค้ารวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านั้นให้ก้าวหน้าไปพร้อมกัน
4. ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและจริงใจ
5. เมื่อเกิดปัญหาด้านความปลอดภัยของอาหาร จะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อสืบหาสาเหตุและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ
6. มุ่งมั่นเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล