นโยบายความเป็นส่วนตัว

เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท กูลิโกะ โฟรเซ่น (ประเทศไทย) จำกัด (ในที่นี้คือ "บริษัท") ได้ดำเนินการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ผ่านนโยบายดังนี้ แคมเปญหรือบริการเฉพาะอาจจะมีนโยบายความเป็นส่วนบุคคลที่แตกต่างออกไป ดังนั้น โปรดอ่านเงื่อนไขดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย

1.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะดำเนินการตามวิธีการที่เหมาะสมหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากลูกค้า บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ลูกค้าได้ตกลงยอมรับไว้ก่อนหน้า (ไม่รวมถึงตามกฎหมายกำหนด) อาจมีการบันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท์ของบริษัทเพื่อยืนยันเนื้อหาของบทสนทนา

2. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสมและมุ่งมั่นเพื่อป้องกันข้อมูลไม่ให้รั่วไหลสู่ภายนอก นอกจากนี้ ทางบริษัทยังมีมาตรการในการรักษาข้อมูลอย่างเหมาะสมและปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญหาย การทำลายและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสำหรับการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่บริษัทต้องใช้บุคลากรจากภายนอก บริษัทจะดำเนินการและให้คำแนะนำบุคคลภายนอกดังกล่าวนั้นตามความเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของลูกค้ามีการส่งผ่านในสัญญาหรือวิธีการอื่นโดยเหมาะสม

3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะใช้ข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
3.1. เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทางออนไลน์ จดหมายการขายและแคมเปญต่างๆ
3.2. เพื่อยืนยันการซื้อผลิตภัณฑ์และการจัดส่ง
3.3. เพื่อสอบถามลูกค้าให้ตอบคำถามต่อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
3.4. เพื่อรวบรวมรายการสำหรับแคมเปญ เหตุการณ์และแบบสอบถาม และเพื่อส่งมอบรางวัลและผลตอบแทนแก่ผู้เข้าร่วม
3.5. เพื่อส่งนิตยสาร
3.6. เพื่อขอความเห็นของลูกค้าในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
3.7. เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับบริการพิเศษและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
3.8. เพื่อตอบคำถามจากลูกค้า

บริษัทจะทำการดูแลที่เหมาะสมเมื่อมีการใช้ข้อมูลของลูกค้าที่มีการรวบรวมไว้เพื่อปกป้องสิทธิของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาตของลูกค้า (ยกเว้นกรณีที่ลูกค้าให้ความยินยอมล่วงหน้าหรือตามกฎหมายกำหนด)

4. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทอาจจะแบ่งปันข้อมูลของลูกค้าให้กับกลุ่มบริษัทภายในขอบเขตที่มีความจำเป็น บริษัทจะรับผิดชอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคดังกล่าวสำหรับกรณีนี้

5. การจัดหา เปิดเผย แก้ไขและการระงับการใช้งานข้อมุลส่วนบุคคล
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สามยกเว้นกรณีต่อไปนี้:
5.1. เมื่อลูกค้าได้ยินยอมให้เปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวไปยังบุคคลที่สาม
5.2. เมื่อบริษัทได้รับข้อสงสัยด้านกฏหมายจากหน่วยงานราชการ อาทิ ศาลหรือตำรวจ
5.3. เมื่อการกระทำของลูกค้าบนเว็บไซต์ของบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิทรัพย์สินหรือบริการของบริษัทและจะพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อปกป้อง
5.4. เมื่อจำเป็นต้องใช้ข้อมูลอย่างเร่งด่วนเพื่อปกป้องร่างกายคนหรือปกป้องทรัพย์สินและเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
5.5. เมื่อใช้งานข้อมูลร่วมกันกับกลุ่มบริษัทที่อยู่ในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อที่จะตอบสนองต่อการร้องขอ จากลูกค้า

6. การบำรุงรักษาของระบบภายใน
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยการสร้างกฎระเบียบภายในที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลบนพื้นฐานของนโยบายความเป็นส่วนตัวและโดยการออกคำสั่งในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่องแก่พนักงาน

7. การใช้คุ๊กกี้
คุ๊กกี้จะมีการใช้บนบางหน้าของเว็บไซต์นี้ คุ๊กกี้เป็นเทคโนโลยีสำหรับการสื่อสารระหว่างเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์และเบราว์เซอร์ ผ่านคุ๊กกี้ จะสามารถระบุเบราว์เซอร์ที่ลูกค้าใช้ได้ แต่จะไม่ระบุถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วยคุ๊กกี้ จะมีการบันทึกประวัติการเข้าชมของเว็บไซต์ของบริษัทโดยผู้ใช้ ทำให้การใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประโยชน์มากขึ้น มีการใช้งานคุ๊กกี้อย่างแพร่หลายโดยถือเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานของอินเตอร์เน็ต และมีการใช้งานในหลายๆ เว็บไซต์สำหรับปรับปรุงความสะดวกของลูกค้า แสดงโฆษณาไปยังลูกค้าและรวบรวมสถิติเมื่อมีการใช้บริการจากหุ้นส่วนของบริษัท ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้งานคุ๊กกี้จะถูกรายงานเป็นผลรวมไปยังบริษัทและหุ้นส่วนธุรกิจ รายงานรวมถึงข้อมูลการเข้าดูของลูกค้า และจากข้อมูลนี้ อาจมีการส่งโฆษณาของบริษัทให้กับเว็บไซต์อื่นๆ ที่ลูกค้าเข้าดู โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าคุ๊กกี้ด้วยตัวเอง ลูกค้าสามารถบล็อกคุ๊กกี้ได้

ทั้งนี้ หากมีการบล็อคคุ๊กกี้ ผู้ใช้อาจไม่สามารถใช้บริการบางอย่างในเว็บไซต์นั้นได้ นอกจากนี้ ขึ้นอยู่กับการใช้สภาพแวดล้อมในการใช้งานของลูกค้า (การตั้งค่าเบราว์เซอร์ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต) อาจจะไม่สามารถบล็อคคุ๊กกี้ได้ในบางกรณี

8. การตรวจสอบ
บริษัทจะตรวจสอบแนวทางสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุง โปรดทราบว่าบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนบุคคลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า นโยบายที่มีการปรับปรุงแล้วจะแสดงไว้ในหน้านี้

9. คำถาม
กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของบริษัท (02-263-0550) สำหรับคำถามเกี่ยวกันโยบายความเป็นส่วนบุคคล คำขอเกี่ยวกับการเปิดเผยหรือแก้ไขข้อมูลของลูกค้าหรือการระงับการใช้งาน

"นโยบายสื่อสังคม"

นโยบายโซเชียลโซเชียลมีเดียของกลุ่มบริษัทกูลิโกะ กฏพื้นฐานที่กลุ่มบริษัทกูลิโกะ และกลุ่มบริหารและพนักงานของกูลิโกะจะต้องปฏิบัติตาม (ในที่นี้เรียกว่า "ผู้บริหารและพนักงาน") เมื่อมีการใช้โซเชียลมีเดีย ได้มีการสรุปส่วนสำคัญไว้ดังต่อไปนี้ ได้มีการกำหนดนโยบายออกมาเพื่อเพิ่มมูลค่าของแบรนด์ต่างๆ เชิงรุกและภาพลักษณ์เชิงบวกของกลุ่มบริษัทกูลิโกะผ่านการใช้งานโซเชียลมีเดีย และมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการต่อบัญชีการใช้งานของกลุ่มบริษัทกูลิโกะและบัญชีการใช้งานส่วนตัวของผู้บริหารและพนักงานของกูลิโกะ กิจกรรมทั้งหมดของผู้บริหารและพนักงานบนโซเชียลมีเดีย ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของกูลิโกะจะต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
* ผู้บริหารและพนักงาน: ผู้บริหารทั้งหมดของกลุ่มบริษัทกูลิโกะและผู้ที่มีสัญญาการจ้างงานกับกลุ่มบริษัทกูลิโกะ

1. คำจำกัดความของโซเชียลมีเดีย
บริการที่ใช้อินเตอร์เน็ตจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเผยแพร่ข้อมูลหรือสื่อสารกับผู้ใช้งานอื่นๆ เช่น บล็อค ทวิตเตอร์และบริการโซเชียล เน็ตเวิร์ก (SNS)

2. จุดประสงค์ของนโยบายโซเชียลมีเดีย
โดยการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย บริษัทและผู้บริหารและพนักงานสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้งานและสมาชิกในสังคมโดยรวมได้ และเป็นเข้ามามีส่วนในการปรับปรุงภาพลักษณ์ของแบรนด์และมูลค่า อย่างไรก็ตาม การใช้โซเชียลมีเดียโดยมีทัศนคติที่ไม่เหมาะสมหรือความเข้าใจที่ผิด ไม่เพียงแต่ส่งผลในด้านลบ แต่จะสร้างความเสียหายไปถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์และชื่อเสียงของบริษัท ทำให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้า บุคคล องค์กร ซึ่งจะต้องหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ดังกล่าว

3. การเตรียมการสำหรับการใช้โซเชียลมีเดีย
3.1. ความตระหนักและความรับผิดชอบสำหรับการสื่อสารและการตอบสนอง โปรดจำไว้ว่าข้อมูลใดๆ ที่ ได้มีการส่งออกไปในสื่ออินเตอร์เน็ตสามารถมีการเข้าถึงโดยบุคคลต่างๆ และการเปิดเผยข้อมูลนั้นไม่สามารถลบได้ทั้งหมด โปรดทำความเข้าใจว่าการสื่อสารใดๆ ที่คุณได้ทำลงไปแล้วไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อตัวคุณเอง แต่รวมไปถึงชื่อเสียงทั้งหมดของบริษัท เพราะฉะนั้น โปรดฟังผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งหมดและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
3.2. ปฏิบัติตามกฏหมาย มาตรฐานโซเชียลมีเดียและกฏของบริษัทโดยเคร่งครัดการใช้และการสื่อสารผ่านวิธีโซเชียลมีเดียจะต้องดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติบริษัทและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาตรฐานโซเชียลมีเดียและกฎระเบียบของบริษัทโดยเคร่งครัด
3.3. การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์และหมิ่นประมาทอย่ามีส่วนร่วมในการละเมิดลิขสิทธิ์และการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ การหมิ่นประมาทของบุคคลที่สามหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นๆ
3.4. การปกป้องข้อมูลอันความลับของบริษัทหรือลูกค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจห้ามเปิดเผยข้อมูลความลับที่เกี่ยวข้องกับบริษัท นอกจากนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจดังกล่าว
3.5. การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน โปรดระวังอย่าให้ความสนใจด้านโซเชียลมีเดียมากเกินไปจนส่งผลกระทบต่อหน้าที่ของตนเองและพยายามอย่าทำอะไรที่อาจส่งผลรบกวนงานและหน้าที่ประจำวันของบุคคลที่สาม

4. สำหรับลูกค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจและผู้ใช้งาน
ข้อมูลจากบริษัทและผู้บริการและพนักงานไม่จำเป็นต้องประกาศอย่างเป็นทางการจากบริษัทหรือความเห็นอย่างเป็นทางการของกลุ่ม การประกาศอย่างเป็นทางการให้ดำเนินการในเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ