ปรัชญา

ปรัชญาบริษัท

สุขสันต์แห่งชีวิตที่สุดแห่งรสชาติ

สร้างสรรค์ความประทับใจในรสชาติที่เป็นเลิศ
ความสุขใจในการที่มีสุขภาพแข็งแรง
และมีชีวิตที่สดใสร่าเริง
กูลิโกะมีแรงบันดาลใจที่จะมอบความประทับใจในรสชาติที่เป็นเลิศ
ความสุขใจในการที่มีสุขภาพแข็งแรง และการที่มีชีวิตที่สดใสร่าเริง
เพื่อความสมบูรณ์ของชีวิต

หลักจรรยาบรรณ

1. เราจะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัย ไว้ใจได้ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อตอบสนองความไว้วางใจของลูกค้าของเราที่มีอยู่ทั่วโลก และอุทิศตนเพื่อสร้างสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงให้กับลูกค้า

(1) เราจะเอาใจใส่และเข้าหาลูกค้าอย่างจริงใจอยู่เป็นนิจ และจะพัฒนาคิดค้นเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
(2) เราจะมุ่งมั่นในการยกระดับการประกันคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นตามมาตรฐานสากล หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เราจะทำการค้นหาสาเหตุ และจัดหามาตรการอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
(3) เราจะสรรหาระบบการทำงานและวิธีการที่จะทำให้การวางแผน การปฏิบัติจริง และการตรวจสอบ สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอด เพื่อคงรักษา และพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น
(4) เราจะตอบสนองความประสงค์ที่ลูกค้าแจ้งมาด้วยความรวดเร็ว และจริงใจ
(5) เราจะอธิบายผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจง่าย โดยใช้ข้อความที่เหมาะสม


2. เราจะเคารพกฎหมาย และกฎระเบียบของสังคม และดำเนินธุรกิจอย่างยุติธรรมเสมอภาคโดยยึดหลักศีลธรรมเป็นที่ตั้ง

(1) เราจะรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้าทางธุรกิจ และหน่วยงานของรัฐ ให้อยู่ในฐานะที่เหมาะสม และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
(2) เราจะทำการแข่งขันอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยไม่ข้องเกี่ยวกับพฤติกรรมใดๆ ที่จะเป็นการกีดกันการค้าเสรี อาทิ การรวมกลุ่มของธุรกิจเพื่อการผูกขาด การสมยอมในการเสนอราคา เป็นต้น
(3) เราจะดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจโดยเคารพสิทธิในทรัพย์สินและสินทรัพย์ที่บุคคลที่สามครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ตาม
(4) เราจะพยายามเพื่อให้บรรลุหัวข้อต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น และดำเนินกิจกรรมที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ในทุกกิจกรรมที่อยู่ในห่วงโซ่แห่งคุณค่า


3. เราจะสื่อสารกับสังคมอย่างกว้างขวาง และสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

(1) เราจะเปิดเผย และติดต่อสื่อสารข้อมูลกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเน้นความโปร่งใส ความทันเวลา ความยุติธรรม และมีความต่อเนื่อง
(2) เราจะสื่อสารกับสังคม โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอข้อมูลของบริษัท
(3) เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเคร่งครัด


4. เราจะส่งเสริมกิจกรรมในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(1) เราจะรักษาและคงสภาพความหลากหลายทางชีวภาพ และความยั่งยืนของโลกให้คงไว้อยู่ตลอดไป ด้วยการป้องกันมลพิษทางอากาศ และภาวะโลกร้อน โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) เราจะลดภาระต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การส่งมอบผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการกำจัดภาชนะและบรรจุภัณฑ์ทิ้ง
(3) เราจะปลูกจิตสำนึกในการปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เข้าใจว่าความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเป็นพื้นฐานของการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ และสืบทอดความอุดมสมบูรณ์นี้ไปสู่คนรุ่นหลัง


5. เราจะสำนึกในบทบาทของพลเมืองบริษัทที่ดี และอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกับผู้คนในชุมชนท้องถิ่น และอุทิศตนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

(1) เราจะอุทิศตนในการส่งเสริมสุขภาพของผู้คน และพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สวัสดิการสังคม ผ่านกิจกรรมทางธุรกิจ
(2) เราจะพูดคุยเพื่อรับทราบถึงปัญหา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และมุ่งมั่นตอบสนองความคาดหวังของชุมชนท้องถิ่น
(3) เราจะมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น โดยการสนับสนุนทางการศึกษา และฟื้นฟูชุมชน โดยนำประสบการณ์ ความรู้ และเทคโนโลยีจากการดำเนินธุรกิจมาใช้ให้เป็นประโยชน์


6. เราจะเคารพในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้ผู้คนที่มีความหลากหลายได้สามารถแสดงบทบาทของตนเอง

(1) เราปฏิเสธการบังคับใช้แรงงานในทุกรูปแบบ รวมถึงแรงงานเด็ก
(2) เราจะให้โอกาสแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกใดๆ ไม่ว่าจะเป็นอายุ เพศ ชาติพันธุ์ ศาสนา หรือคุณลักษณะอื่นๆ
(3) เราจะรักษาและพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่
(4) เราจะตระหนักว่าทรัพยากรบุคคล คือต้นกำเนิดของการเจริญก้าวหน้าของกลุ่มบริษัทกูลิโกะ ซึ่งเราจะส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถ รวมทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจของทรัพยากรบุคคล