ร่วมงานกับเรา

พวกเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณมีความสนใจจะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มกูลิโกะ ภายใต้ปรัชญา “สุขสันต์แห่งชีวิต ที่สุดแห่งรสชาติ” การร่วมงานกับทางกูลิโกะจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คุณได้มีโอกาสฝึกฝน และพัฒนาตนเองในแบบสากล ผ่านการปลูกฝัง และตระหนักถึงหัวใจในการทำงานที่ว่า “การสร้างสรรค์พัฒนา ความสนุกกับงาน และความกระตือรือร้น” กูลิโกะเชื่อมั่นว่าพนักงานทุกคนสามารถขับเคลื่อนและผลักดันให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำสู่สากลได้อย่างแน่นอน
มาร่วมงานกับเราสิคะ

ตำแหน่งงาน

Sales Professional Trainee

 • คุณสมบัติ:-
  • ชาย หรือหญิง / อายุ 22-25 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะด้านการคิดอย่างมีเหตุผล และทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ที่ดี
  • สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี และมีความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมาย
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point)

  ความรับผิดชอบ:-
  • บริหารยอดขาย Distributor ให้บรรลุเป้าหมาย
  • วางแผน และดูแลควบคุมการการะจายสินค้าของ Distributor ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
  • จัดทำ และนำเสนอแผนการดำเนินงานขาย หรือโครงการเพื่อกระตุ้นยอดขาย
  • นำเสนอ และอธิบายแผนการขายให้กับแต่ละร้านค้าปลีกขนาดเล็ก (Traditional Trade)
  • รายงาน และวิเคราะห์ยอดขายในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ

Production Professional Trainee

 • คุณสมบัติ:-
  • ชาย หรือหญิง / อายุ 21-26 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้างงานผลิต 0-3 ปี (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
  • สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) ได้เป็นอย่างดี

  ความรับผิดชอบ:-
  • สนับสนุนช่วยเหลือส่วนผลิต เพื่อให้การควบคุม ดูแลกระบวนการผลิตบรรลุตามเป้าหมาย
  • ศึกษาค้นคว้าเทคนิคต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิต การควบคุมคุณภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
  • รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต

Engineer Professional Trainee

 • คุณสมบัติ:-
  • ชาย หรือหญิง / อายุ 21-26 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้างการออกแบบ และติดตั้งเครื่องจักร 0-3 ปี (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
  • สามารถคิดอย่างเป็นระบบ และมีทักษะในการวางแผน
  • สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) ได้เป็นอย่างดี

  ความรับผิดชอบ:-
  • ออกแบบ และพัฒนาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน
  • ดูแลการจัดทำ และติดตั้งเครื่องจักร
  • ติดต่อประสานงานกับ Vendor ภายนอก

เจ้าหน้าที่บัญชี (บัญชีบริหาร)

 • คุณสมบัติ:-
  • ชาย หรือหญิง / อายุระหว่าง 22-26 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
  • สามารถปฏิบัติงานตามเวลาที่กำหนด
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด และเขียนได้ดี

  ความรับผิดชอบ:-
  • ตั้งหนี้ทรัพย์สินของบริษัท และอุปกรณ์ที่รอการติดตั้ง
  • ดูแลรับผิดชอบการโอนสินทรัพย์ การตัดสินทรัพย์ และการโอนผลิตภัณฑ์
  • บันทึกข้อมูลการส่งเสริมการขายอื่นๆ
  • รับผิดชอบการเคลียร์รายรับเงินล่วงหน้า (ลูกค้าต่างประเทศ)
  • จัดทำรายงานภาษีขาย
  • ตรวจสอบสต๊อกคงเหลือของสินค้ารายวัน

้เจ้าหน้าที่ขาย (Metropolitan)

 • คุณสมบัติ:-
  • ชาย หรือหญิง / อายุระหว่าง 23-30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1-3 ปี
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจ FMCG จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะในการจัดทำแผน และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  • มีทักษะด้านการสื่อสาร และการนำเสนอที่ดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะการเป็นผู้นำ
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้)

  ความรับผิดชอบ:-
  • รับผิดชอบยอดขาย และการขนส่งสินค้าให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
  • วางแผน จัดทำ ตรวจสอบ และดำเนินการส่งเสริมการขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
  • ควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการส่งเสริมการขายในงบประมาณที่กำหนด
  • ประสานงาน และต่อรองกับหน่วยงานจัดซื้อในช่องทาง Modern Trade เช่น อิเซตัน โตคิว ยูเอฟเอ็มฟูจิ และวัตสัน เป็นต้น เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

เจ้าหน้าที่ขาย Modern Trade (Supermarket)

 • คุณสมบัติ:-
  • ชาย หรือหญิง / อายุระหว่าง 23-30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 0-5 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการใช้ Pivot table จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะด้านการสื่อสาร และการต่อรองที่ดี
  • สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้อย่างดี
  • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ (สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้)

  ความรับผิดชอบ:-
  • ควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการส่งเสริมการขายในงบประมาณที่กำหนด
  • วางแผน จัดทำ ตรวจสอบ และดำเนินการส่งเสริมการขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
  • ประสานงาน และต่อรองกับหน่วยงานจัดซื้อในช่องทาง Supermarket เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

ผู้จัดการส่วน Modern Trade

 • คุณสมบัติ:-
  • ชาย หรือหญิง / อายุระหว่าง 33-40 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานขายในช่องทาง Modern Trade (Hypermarket) อย่างน้อย 3-5 ปี
  • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด และคู่แข่งได้
  • สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแรงกดดัน และมีทักษะในการต่อรองที่ดี
  • มีประสบการณ์ในการบริหารทีม
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในการพูด และเขียนได้เป็นอย่างดี
  • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ (สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้)

  ความรับผิดชอบ:-
  • เข้าใจบทบาทของคู่ค้าที่รับผิดชอบ และสร้างสรรค์นำเสนอแนวความคิด และกลยุทธ์ที่เหมาะสม
  • วิเคราะห์ข้อมูล Dunnhumby เพื่อจัดทำแผนส่งเสริมการขาย
  • ผลักดันกลยุทธ์การขาย และเพิ่มยอดขาย
  • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายระหว่างคู่ค้า และควบคุมค่าใช้จ่ายในงบประมาณที่กำหนด
  • ควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการส่งเสริมการขายในงบประมาณที่กำหนด
  • พัฒนา และบริหารทีมขาย

ผู้จัดการฝ่าย Traditional Trade

 • คุณสมบัติ:-
  • ชาย หรือหญิง / อายุระหว่าง 35-45 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจ FMCG อย่างน้อย 8 ปี และจะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์บริหารศูนย์กระจายสินค้า
  • มีทักษะในการต่อรอง และการวิเคราะห์ที่ดี
  • สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ในการบริหารทีม
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในการพูด และเขียนได้เป็นอย่างดี

  ความรับผิดชอบ:-
  • ผลักดันกลยุทธ์การขาย และเพิ่มยอดขายของศูนย์กระจายสินค้า
  • ควบคุมบริหารยอดขาย และกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
  • พัฒนา และบริหารทีมขายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

บทสัมภาษณ์พนักงาน

คุณรัตนะ บัวระวงศ์ : ผู้จัดการส่วนการขายระหว่างประเทศ

ผมได้ร่วมงานกับบริษัทไทยกูลิโกะ จำกัด ตั้งแต่ปี 2557 ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทยยาวนานกว่า 50 ปี หน้าที่ความรับผิดชอบของผมคือ การนำเสนอและสร้างสรรสิ่งใหม่ๆ เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ก้าวไปสู่ตลาดอาเซียน และครองใจคนทั่วโลก

คุณนภัทร สุดเสียง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

นับเป็นโอกาสที่ดีมาก ที่ได้มาทำงานที่ไทยกูลิโกะ และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในการพัฒนาระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ระยะเวลาประมาณ 4 ปี ที่ได้มาทำงานที่นี่ทำให้เรารู้ว่าท่านประธานและผู้บริหารให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพมาก จึงรู้สึกภาคภูมิในกับงานที่รับผิดชอบเพราะเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งขององค์กร
นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสไปเรียนรู้ประวัติการก่อตั้งและปรัชญาของบริษัท ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งน่าประทับใจมาก นอกจากจะนำมาใช้ในการทำงานแล้วยังสามารถนำมาปรับใช้กับการใช้ชีวิตด้านอื่นๆอีกด้วย

คุณเอมิตตา อึ้งอร่าม : ล่ามแปลภาษา

“ความรู้สึกที่มีต่อบริษัทไทยกูลิโกะ รู้สึกภูมิใจกับการได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จขององค์กร ในเรื่องบรรยากาศในการทำงาน รู้สึกอบอุ่นและประทับใจกับการได้ร่วมงานกับผู้ร่วมงาน เจ้านายที่ดี สภาพแวดล้อมที่ดี ที่สำคัญบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน รวมไปถึงมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมายที่ทางบริษัทฯ สนับสนุนทำให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในงาน กระตือรือร้น คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ให้กับบริษัทตลอดเวลา มีความอดทนต่ออุปสรรคต่างๆ ที่ถาโถมเข้ามาและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร”