ร่วมงานกับเรา

พวกเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณมีความสนใจจะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มกูลิโกะ ภายใต้ปรัชญา “สุขสันต์แห่งชีวิต ที่สุดแห่งรสชาติ” การร่วมงานกับทางกูลิโกะจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คุณได้มีโอกาสฝึกฝน และพัฒนาตนเองในแบบสากล ผ่านการปลูกฝัง และตระหนักถึงหัวใจในการทำงานที่ว่า “การสร้างสรรค์พัฒนา ความสนุกกับงาน และความกระตือรือร้น” กูลิโกะเชื่อมั่นว่าพนักงานทุกคนสามารถขับเคลื่อนและผลักดันให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำสู่สากลได้อย่างแน่นอน
มาร่วมงานกับเราสิคะ

ตำแหน่งงาน

Senior Sales Officer (Traditional Trade - South Area)

 • คุณสมบัติ:-
  • ชาย หรือหญิง / อายุระหว่าง 28-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 5-7 ปี
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจ FMCG และดูแลศูนย์กระจายสินค้า
  • มีประสบการณ์ในการสอนงานและบริหารทีมงาน
  • มีทักษะในการจัดทำแผน และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  • มีทักษะด้านการสื่อสาร และการนำเสนอที่ดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
  • มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

  ความรับผิดชอบ:-
  • รับผิดชอบของช่องทางการค้าในพื้นที่ภาคใต้
  • จัดการและผลักดันประสิทธิภาพของตัวแทนจำหน่ายและทีมขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขาย
  • รับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของผู้จัดจำหน่ายและให้เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
  • วางแผน จัดทำ ตรวจสอบ และดำเนินการส่งเสริมการขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
  • ควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการส่งเสริมการขายในงบประมาณที่กำหนด
  • สร้างแรงจูงใจในการทำงานของสมาชิกในทีม

Sales Specialist (Modern Trade & Key Account)

 • คุณสมบัติ:-
  • ชาย หรือหญิง / อายุระหว่าง 25-30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 5-7 ปี
  • มีประสบการณ์ในการสอนงานและบริหารทีมงาน
  • มีทักษะในการจัดทำแผน และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  • มีทักษะด้านการสื่อสาร และการนำเสนอที่ดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ (ในบางครั้ง)
  • มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

  ความรับผิดชอบ:-
  • รับผิดชอบของช่องทางการขายห้าง Modern Trade อาทิเช่น Family Mart, Jiffy และ Lawson
  • นำเสนอกลยุทธ์ หรือแผนธุรกิจการค้า เช่น แผนโปรโมชั่นและข้อตกลงการค้าบนพื้นฐานของลูกค้า
  • วางแผน จัดทำ ตรวจสอบ และดำเนินการส่งเสริมการขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
  • ดูแลร้านค้าเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่มีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันถ่วงที เช่น ตรวจสอบ FIFO (First-In & First-Out) เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องอายุ
  • รับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของผู้จัดจำหน่ายและให้เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
  • สร้างแรงจูงใจในการทำงานของสมาชิกในทีม

บทสัมภาษณ์พนักงาน

คุณรัตนะ บัวระวงศ์ : ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์

ผมได้ร่วมงานกับบริษัทไทยกูลิโกะ จำกัด ตั้งแต่ปี 2557 ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทยยาวนานกว่า 50 ปี หน้าที่ความรับผิดชอบของผมคือ การนำเสนอและสร้างสรรสิ่งใหม่ๆ เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ก้าวไปสู่ตลาดอาเซียน และครองใจคนทั่วโลก

คุณนภัทร สุดเสียง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

นับเป็นโอกาสที่ดีมาก ที่ได้มาทำงานที่ไทยกูลิโกะ และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในการพัฒนาระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ระยะเวลาประมาณ 4 ปี ที่ได้มาทำงานที่นี่ทำให้เรารู้ว่าท่านประธานและผู้บริหารให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพมาก จึงรู้สึกภาคภูมิในกับงานที่รับผิดชอบเพราะเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งขององค์กร
นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสไปเรียนรู้ประวัติการก่อตั้งและปรัชญาของบริษัท ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งน่าประทับใจมาก นอกจากจะนำมาใช้ในการทำงานแล้วยังสามารถนำมาปรับใช้กับการใช้ชีวิตด้านอื่นๆอีกด้วย

คุณเอมิตตา อึ้งอร่าม : ล่ามแปลภาษา

“ความรู้สึกที่มีต่อบริษัทไทยกูลิโกะ รู้สึกภูมิใจกับการได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จขององค์กร ในเรื่องบรรยากาศในการทำงาน รู้สึกอบอุ่นและประทับใจกับการได้ร่วมงานกับผู้ร่วมงาน เจ้านายที่ดี สภาพแวดล้อมที่ดี ที่สำคัญบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน รวมไปถึงมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมายที่ทางบริษัทฯ สนับสนุนทำให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในงาน กระตือรือร้น คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ให้กับบริษัทตลอดเวลา มีความอดทนต่ออุปสรรคต่างๆ ที่ถาโถมเข้ามาและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร”