ร่วมงานกับเรา

พวกเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณมีความสนใจจะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มกูลิโกะ ภายใต้ปรัชญา “สุขสันต์แห่งชีวิต ที่สุดแห่งรสชาติ” การร่วมงานกับทางกูลิโกะจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คุณได้มีโอกาสฝึกฝน และพัฒนาตนเองในแบบสากล ผ่านการปลูกฝัง และตระหนักถึงหัวใจในการทำงานที่ว่า “การสร้างสรรค์พัฒนา ความสนุกกับงาน และความกระตือรือร้น” กูลิโกะเชื่อมั่นว่าพนักงานทุกคนสามารถขับเคลื่อนและผลักดันให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำสู่สากลได้อย่างแน่นอน
มาร่วมงานกับเราสิคะ

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่ขาย [Metropolitan]

 • คุณสมบัติ:-
  • ชาย หรือ หญิง อายุ 23-30 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะในการพูดและการนำเสนอ
  • มีมนุษย์สัมพันธ์และการเป็นผู้นำ
  • สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  • มีใบอนุญาติขับขี่ยานพาหนะ
  ความรับผิดชอบ:-
  • ควบคุมและตรวจสอบยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย
  • วางแผน, ปฎิบัติ, ตรวจสอบ และดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายให้บรรลุเป้าหมาย
  • บริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายใต้งบประมาณที่กำหนด
  • วางแผน และกำหนดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย

เจ้าหน้าที่ขายระหว่างประเทศ

 • คุณสมบัติ:-
  • ชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานขายระหว่างประเทศ 2-5 ปี
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี (TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป)
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (MS.Office)
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  หน้าที่ความรับผิดชอบ:-
  • ประสานงานและสนับสนุนการขายให้กับลูกค้าในต่างประเทศ
  • ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้า
  • บริหารค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปกลุ่มงานการตลาด

 • คุณสมบัติ:-
  • ชายหรือหญิง / อายุ 40 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านงานการตลาดอย่างน้อย 5 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีทั้ง พูด อ่าน เขียน
  • มีความรู้ด้านการตลาด คิดอย่างมีตรรกะ มีความเป็นผู้นำ ทักษะด้านการบริหารจัดการ และทักษะด้านการสื่อสาร
  หน้าที่ความรับผิดชอบ:-
  • มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายยอดขายโดยแบ่งตามแบรนด์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
  • มีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดให้กับแต่ละแบรนด์
  • จัดทำแผนการตลาดทั้งหมดสำหรับปีถัดไปเช่น ผลิตภัณฑ์, สื่อโฆษณา, และการส่งเสริมการขาย
  • จัดทำเป้าหมายยอดขายประจำปีโดยแบ่งเป็นรายผลิตภัณฑ์
  • กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลเช่น ข้อมูลแม็คโคร, ข้อมูลตลาด, คู่แข่ง, ผู้บริโภค และทำให้บรรลุเป้าหมาย
  • กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในการคิดและวางแผนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และผลิตภัณฑ์เดิมไปจนถึงการวางจำหน่ายออกสู่ตลาดและเป็นที่นิยมของผู้บริโภค
  • กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในการคิดเพื่อผสมผสานแผนการตลาด ดำเนินการ และตรวจสอบประสิทธิภาพผ่านการวิจัย (พิจารณาจากสื่อโฆษณา และรายละเอียดจากผู้จัดการฝ่ายท่านอื่น)
  • กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับกิจกรรมการตลาดของกูลิโกะสำหรับร้านค้าปลีก และทำให้บรรลุเป้าหมาย
  • ควบคุมดูแลยอดขายเพื่อวิเคราะห์ส่วนต่างระหว่างแผนที่กำหนดและยอดขายที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในการคิดและวางแผนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  • ควบคุมดูแล PL เพื่อวิเคราะห์ส่วนต่างระหว่างแผนที่กำหนดและผลที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงกำกับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในการคิดและวางแผนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
  • สร้างวัฒนธรรมในหมู่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้พยายามคิดและทำอย่างอิสระ

บทสัมภาษณ์พนักงาน

คุณรัตนะ บัวระวงศ์ : ผู้จัดการส่วนการขายระหว่างประเทศ

ผมได้ร่วมงานกับบริษัทไทยกูลิโกะ จำกัด ตั้งแต่ปี 2557 ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทยยาวนานกว่า 50 ปี หน้าที่ความรับผิดชอบของผมคือ การนำเสนอและสร้างสรรสิ่งใหม่ๆ เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ก้าวไปสู่ตลาดอาเซียน และครองใจคนทั่วโลก

คุณนภัทร สุดเสียง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

นับเป็นโอกาสที่ดีมาก ที่ได้มาทำงานที่ไทยกูลิโกะ และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในการพัฒนาระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ระยะเวลาประมาณ 4 ปี ที่ได้มาทำงานที่นี่ทำให้เรารู้ว่าท่านประธานและผู้บริหารให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพมาก จึงรู้สึกภาคภูมิในกับงานที่รับผิดชอบเพราะเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งขององค์กร
นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสไปเรียนรู้ประวัติการก่อตั้งและปรัชญาของบริษัท ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งน่าประทับใจมาก นอกจากจะนำมาใช้ในการทำงานแล้วยังสามารถนำมาปรับใช้กับการใช้ชีวิตด้านอื่นๆอีกด้วย

คุณเอมิตตา อึ้งอร่าม : ล่ามแปลภาษา

“ความรู้สึกที่มีต่อบริษัทไทยกูลิโกะ รู้สึกภูมิใจกับการได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จขององค์กร ในเรื่องบรรยากาศในการทำงาน รู้สึกอบอุ่นและประทับใจกับการได้ร่วมงานกับผู้ร่วมงาน เจ้านายที่ดี สภาพแวดล้อมที่ดี ที่สำคัญบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน รวมไปถึงมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมายที่ทางบริษัทฯ สนับสนุนทำให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในงาน กระตือรือร้น คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ให้กับบริษัทตลอดเวลา มีความอดทนต่ออุปสรรคต่างๆ ที่ถาโถมเข้ามาและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร”